+75.555 tin đăng mới hàng tháng | +10.000 thành viên mới hàng tháng | Thứ Năm, 23/05/2024
Luật nhà đất

Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

12/09/2021

Việc tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ xong trước ngày 10/10/2021; Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến về hồ sơ, nội dung dự án Luật xong trước ngày 15/10...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 9/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT 

Theo Quyết định này, kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đã đặt ra lộ trình cụ thể. Trước tiên là thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai và và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, đề cương dự thảo Luật để báo cáo Ban soạn thảo. Tổ chức soạn thảo nội dung dự thảo Luật và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật sẽ hoàn thành trước 20/9/2021.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề lấy ý kiến: phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; về điều tra cơ bản đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về tài chính đất, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Việc tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ dự án luật sẽ xong trước ngày 10/10/2021; Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến về hồ sơ, nội dung dự án Luật xong trước ngày 15/10.

Theo kế hoạch, hồ sơ dự án Luật sẽ đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và môi trường để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động trong tuần thứ tư của tháng 10/2021. Trong thời gian này, Bộ cũng gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai và các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong tháng 10 sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Tháng 11/2021 sẽ tổ chức hội thảo tại 3 miền lấy ý kiến các địa phương và các Bộ, ngành.

Kế hoạch cũng nêu lộ trình thời gian tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật; Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ; Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; Gửi hồ sơ dự án Luật đến các Uỷ ban của Quốc hội để thẩm tra. Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến.

LẬP 8 NHÓM THỰC HIỆN XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

Trên cơ sở kế hoạch, quyết định thành lập 8 nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án Luật. Trong đó, nhóm 1 sẽ chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng dự án Luật, tổ chức xây dựng dự thảo luật; Báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế- xã hội môi trường, tác động về giới; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định để trình Chính phủ và Quốc hội…

Các nhóm cũng sẽ đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; Tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai với các Luật khác có liên quan; Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.

Nhóm cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

Kế hoạch xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi):
Ngày 27/8/2021: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật
Tuần thứ 3 của tháng 9/2021: Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai và và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, đề cương dự thảo Luật để báo cáo Ban soạn thảo
Trước 20/9/2021: Tổ chức soạn thảo nội dung dự thảo Luật và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật
Trước 30/9/2021 : Tổ chức Hội thảo chuyên đề lấy ý kiến về các nội dung đề xuất của các nhóm chuyên môn
Trước 10/10/2021: Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật
Trước 15/10/2021: Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến về hồ sơ, nội dung dự án Luật
Tuần thứ tư tháng 10/2021: Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật
Trước ngày 22/12/2021: Tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật
Trước 25/12/2021: Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật
 Trước 10/01/2022: Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ
Trong tháng 01/2022: Phối hợp với các cơ quan của Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật
Trước 20/3/2022: Gửi hồ sơ dự án Luật đến các Uỷ ban của Quốc hội để thẩm tra
Trước 15/4/2022 : Phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022)

https://vneconomy.vn/ke-hoach-chi-tiet-xay-dung-du-an-luat-dat-dai-sua-doi.htm


CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT